Artikel 1 Definities
1.1. Diensten: alle door de dienstverlener in opdracht van de opdrachtgever verleende diensten en werkzaamheden – zowel tegen vergoeding als kosteloos.
1.2. Dienstverlener: de aanbieder van Diensten.
1.3. Opdrachtgever: de (beoogde) wederpartij van Dienstverlener.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1. Deze condities zijn van toepassing op iedere rechtsrelatie tussen Dienstverlener en Opdrachtgever, op grond van overeenkomst of anderszins. Opdrachtgever wordt geacht er mee in te stemmen dat deze condities tevens van toepassing zijn op alle toekomstige verbintenissen met Dienstverlener, uit welke hoofde dan ook.
2.2. Het mogelijk niet van toepassing zijn dan wel eventuele vernietigbaarheid van een (deel van een) bepaling in deze condities laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
2.3. Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarde wordt door Dienstverlener uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Iedere opdracht door Opdrachtgever aan Dienstverlener wordt geacht onherroepelijk te zijn. Ieder aanbod gedaan door Dienstverlener is vrijblijvend en is voor Dienstverlener niet bindend. Dienstverlener is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen.
2.5. De titels van de verschillende artikelen in deze condities zijn niet van belang voor de uitleg van de bepalingen opgenomen in deze condities.

 

Artikel 3 Opdrachtgever
3.1. Een derde die namens Opdrachtgever een opdracht verleent voor het verrichten van Diensten accepteert daarmee hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens Dienstverlener.
3.2. De eigenaar van het schip ten behoeve waarvan Diensten zijn verricht of hadden moeten worden verricht, is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens Dienstverlener.

 

Artikel 4 Tarieven en betaling
4.1. De tarieven voor Diensten worden vastgesteld door Dienstverlener en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.
4.2. Diensten vangen aan op het eerste moment dat Dienstverlener met haar voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van Diensten begint en eindigen op het moment dat of (a) Dienstverlener alle Diensten heeft uitgevoerd, inclusief de eventuele terugreis van personen en materieel naar de oorspronkelijke vertrekplaats, of (b) wanneer de Dienstverlener te kennen geeft de Diensten te hebben uitgevoerd of niet (verder) te kunnen uitvoeren.
4.3. Betaling door Opdrachtgever is telkens onmiddellijk verschuldigd op het moment van opdrachtverlening aan Dienstverlener.
4.4. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na facturering door Dienstverlener schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het gefactureerde bedrag, bij gebreke waarvan het recht
vervalt om bezwaar te maken tegen de hoogte van het gefactureerde bedrag en als gevolg waarvan het gefactureerde bedrag tussen alle partijen bindend vaststaat.
4.5. Opdrachtgever of enige andere partij genoemd in artikel 3 van deze condities is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van diens verplichtingen en/of ontbinding van enige overeenkomst.
4.6. Dienstverlener is in ieder geval gerechtigd al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens Dienstverlener, uit welke hoofde dan ook.
4.7. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling naast wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 5 Uitvoering Diensten
5.1. Dienstverlener is gerechtigd Diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
5.2. Dienstverlener beslist naar eigen inzicht omtrent de wijze en het tijdstip van de uitvoering van Diensten. Het door Dienstverlener opgegeven tijdstip en de duur van de uitvoering van overeengekomen Diensten is indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3. Opdrachtgever stelt alle informatie en documentatie kosteloos ter beschikking welke Dienstverlener voor de uitvoering van overeengekomen Diensten nodig acht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door de Opdrachtgever of derden ten behoeve van het uitvoeren van overeengekomen Diensten verstrekte informatie en documentatie. Dienstverlener is niet gehouden de verstrekte informatie en documentatie – waaronder maar niet beperkt tot vrachtbrieven en import- en exportdocumentatie – op juistheid te controleren.
5.4. Opdrachtgever staat er voor in dat Dienstverlener in de gelegenheid wordt gesteld om de overeengekomen Diensten uit te voeren op het tijdstip waarop Dienstverlener deze wenst uit te voeren, bij gebreke waarvan Dienstverlener niet langer gehouden is om overeengekomen Diensten uit te voeren, onverminderd het recht van Dienstverlener op volledige betaling.
5.5. De Dienstverlener is niet verplicht overeengekomen Diensten te verrichten en kan de uitvoering van alle Diensten op ieder moment staken indien dit naar het oordeel van Dienstverlener – om welke reden dan ook – gevaar oplevert voor personen, zaken of het milieu.
5.6. In aanvulling op artikel 4.6 van deze condities, is Dienstverlener niet verplicht overeengekomen Diensten te verrichten en kan Dienstverlener deze desgewenst staken, indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard; zijn faillissement is aangevraagd; (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd, of anderszins beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest; en tevens wanneer het schip waarop de overeengekomen Diensten betrekking hebben wordt beslagen of geveild.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Dienstverlener voert overeengekomen Diensten uit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener is uitgesloten, behoudens voor zover zulks niet zou zijn toegelaten krachtens dwingend recht; in dat geval is de aansprakelijkheid van Dienstverlener alsnog beperkt tot het voor de overeengekomen Diensten, met betrekking tot welke de aansprakelijkheid is ontstaan, gefactureerde of nog te factureren bedrag, met een maximum van € 10.000,00, zegge
tienduizend euro. Ingeval sprake is van vervoer van goederen of personen als bedoeld in boek 8 BW, is de aansprakelijkheid van Dienstverlener, behoudens gevallen van eigen opzet of bewuste roekeloosheid, in elk geval beperkt tot de bij of krachtens boek 8 BW bepaalde bedragen inzake beperking van aansprakelijkheid.
6.2. Opdrachtgever is jegens Dienstverlener aansprakelijk voor alle schade en Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle schade die op enige wijze in verband met Diensten is ontstaan. Schade in de zin van deze bepaling omvat, maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot, schade aan zaken, schade door dood of letsel en milieu schade, alsmede alle kosten voor het (juridische) verweer tegen aanspraken van welke aard dan ook.
6.3. Opdrachtgever staat er voor in dat Dienstverlener ook jegens derden steeds beroep toekomt op alle bedingen tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid (inclusief die van verjaring en verval) welke zijn vervat in enige overeenkomst tussen Opdrachtgever en derden.
6.4. Elk vorderingsrecht tegen Dienstverlener vervalt indien niet binnen een periode van 9 maanden nadat Diensten zijn uitgevoerd of hadden moeten worden uitgevoerd een procedure aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter in overeenstemming met artikel 9 van deze condities.

 

Artikel 7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht zal Dienstverlener Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht en de gevolgen voor de uitvoering van Diensten.
7.2 In geval van Overmacht is de Dienstverlener gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de Overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te worden.
7.3 Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van Overmacht kunnen niet aan Dienstverlener worden toegerekend en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op schadevergoeding.
7.4 Er vindt geen restitutie plaats van de door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden.

 

Artikel 8 Derden beding
8.1. Beroep op alle in deze condities vervatte bepalingen, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen van artikel 6 (aansprakelijkheid) en artikel 9 (toepasselijk recht en jurisdictie) van deze condities, komt ook toe aan leden en ondergeschikten van Dienstverlener, aan Dienstverlener gelieerde vennootschappen en tevens aan door Dienstverlener direct of indirect ingeschakelde derden en hun ondergeschikten. Beroep op dit beding komt voorts toe aan de erfgenamen van alle in dit artikel genoemde personen.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en jurisdictie
9.1. Nederlands recht is zonder uitzondering van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Dienstverlener en Opdrachtgever.
9.2. Alle geschillen – uit welke hoofde dan ook – tussen Dienstverlener en Opdrachtgever worden exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam. In afwijking van de voorgaande bepaling is Dienstverlener gerechtigd een procedure aanhangig te maken voor enige andere rechter.